تاریخچه

سازمانهای غیر دولتی می توانند تاثیرات کیفی زیادی بر نظام های اجتماعی داشته باشند، برای تشکیل فعالیت سازمانهای مذکور دلایل و ماموریتهای خاصی برشمرده اند که اهم آنها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد
1- حضور و مشارکت نخبگان و فرهیختگان در تصمیم گیری ها و اجرای طرحها و برنامه ها
2- استفاده از خرد جمعی
3- استفاده از تجربیات گروههای مختلف در امر مربوط به خود
4- سازماندهی گروههای اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف اجتماعی و فرهنگی
5- کمک به دستگاههای تصمیم گیر با ارائه نظرات و دیدگاههای کارشناسی
6- انجام مطالعات و بررسی های علمی و کارشناسی در امور مربوط به گروه
7- نظارت بر عملکرد و اقدامات مسئولین مربوط و دستگاههای مرتبط
8- پیگیری سازمان یافته خواسته ها و انتظارات جهت حصول نتایج و اهداف مورد نظر

 

هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی مشهد:

عبدالحسین نوعی سرچشمه
عبدالکریم نیرومند
قربانعلی رمضانی
علی اصغر رضائی
اسماعیل میرزائی سدهی
احمد صفر نژاد
سید اصغر جوان چمران
علی گنجی
سیدحسین رسولی
محسن آخوندیان یزد
سید حسین راستگو
علی اصغر پرنده
محمد حیدری
سید جواد جعفر زاده
علی میر مقدم
رمضانعلی حاجی زاده
محمد رضا قارونی خوافی

اهداف، منابع و ماخذ قانونی و جایگاه کانون در کشور

طبق اصل 26،29 و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای ماده 134 قانون کار و دستور العمل مصوب هیئت محترم وزیران به منظور حفظ حقوق و منابع مشروع و قانونی پیگیری جهت برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی از کارافتادگی خدمات بهداشتی درمانی مراقبتهای پزشکی وسایرموارد مربوط، این کانون تشکیل می شود
یکی از اصلی ترین وظایف کانون ها شناسایی مشکلات و مسایل بازنشستگان و دسته بندی آنها و انتقال به مراجع ذیربط که میتوانند زمینه پیدایی راه حلهای مناسب را فراهم سازد که در این راستای از نظرات کارشناسانه و خردمندانه مسایل و مشکلات جمعیت تحت پوشش نیز ازعمده مسئولیت های کانون های بازنشستگی بشمار می آید

وظایف اساسی و عام کانون:
1- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی کانون 
2- تعین و اعزام نماینده به مراجع قانونی
3- تشکیل کمیته های مختلف تخصصی و استفاده از کارشناسان و مشاوران به منظور بهبود امور مربوط به بازنشستگان
4- همکاری با سایر تشکلات کارگری قانونی
5- همکاری با سازمان کار و سازمان تامین اجتماعی در جهت پیشبرد بهتر مسایل مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران

Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad