اطلاعیه ها و اخبار

درخواست ارائه شده به ریاست محترم جمهوری ( ادامه )

درخواست ارائه شده به ریاست محترم جمهوری ( ادامه )

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


درخواست ارائه شده به ریاست محترم جمهوری

درخواست ارائه شده به ریاست محترم جمهوری

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اطلاعیه وام جدید

اطلاعیه وام جدید

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


انتقاد از حذف ماده 41 و 10 قانون تأمین اجتماعی

انتقاد از حذف ماده 41 و 10 قانون تأمین اجتماعی

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اطلاعیه وام

اطلاعیه وام

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اطلاعیه پرداخت وام های کانون بازنشستگان مشهد

اطلاعیه پرداخت وام های کانون بازنشستگان مشهد

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اطلاعیه در مورد نوبت دهی سالمندان در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی

اطلاعیه در مورد نوبت دهی سالمندان در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مشهد

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مشهد روزنامه خراسان

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مشهد

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مشهد روزنامه کاروکارگر

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad