اطلاعیه ها و اخبار

انتقاد از حذف ماده 41 و 10 قانون تأمین اجتماعی

انتقاد از حذف ماده 41 و 10 قانون تأمین اجتماعی

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اطلاعیه وام

اطلاعیه وام

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اطلاعیه پرداخت وام های کانون بازنشستگان مشهد

اطلاعیه پرداخت وام های کانون بازنشستگان مشهد

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اطلاعیه در مورد نوبت دهی سالمندان در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی

اطلاعیه در مورد نوبت دهی سالمندان در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مشهد

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مشهد روزنامه خراسان

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مشهد

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مشهد روزنامه کاروکارگر

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


گزارش خلاصه جلسه دیدارهای نوروزی تشکلات کارگری با مدیران کل استان خراسان رضوی

گزارش خلاصه دیدارهای نوروزی تشکلات کارگری با مدیران کل استان خراسان رضوی

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


تشکلات کارگری خواهان لغو قانون واریز وجه درمان به خزانه دولت

تشکلات کارگری و بازنشسته استان خراسان رضوی خواهان همگرایی در جهت لغو قانون واریز وجه درمان به خزانه دولت هستند

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اهم اقدامات کانون مشهد

اهم اقدامات کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مشهد

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


صحبتهای رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

صحبتهای رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad