اطلاعیه ها و اخبار

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مشهد

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مشهد روزنامه خراسان

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مشهد

اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم کانون مشهد روزنامه کاروکارگر

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


گزارش خلاصه جلسه دیدارهای نوروزی تشکلات کارگری با مدیران کل استان خراسان رضوی

گزارش خلاصه دیدارهای نوروزی تشکلات کارگری با مدیران کل استان خراسان رضوی

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


تشکلات کارگری خواهان لغو قانون واریز وجه درمان به خزانه دولت

تشکلات کارگری و بازنشسته استان خراسان رضوی خواهان همگرایی در جهت لغو قانون واریز وجه درمان به خزانه دولت هستند

تاریخ ثبت اطلاعیه:یکشنبه 16 اردیبهشت 1397


اهم اقدامات کانون مشهد

اهم اقدامات کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مشهد

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


صحبتهای رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

صحبتهای رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


سخنی با وزیر بهداشت

سخنی با وزیر بهداشت

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون مشهد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون مشهد

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون مشهد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون مشهد

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


آگهی دعوت به مجمع عمومی کانون مشهد

آگهی دعوت به مجمع عمومی کانون مشهد

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad