اطلاعیه ها و اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون مشهد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت اول کانون مشهد

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


آگهی دعوت به مجمع عمومی کانون مشهد

آگهی دعوت به مجمع عمومی کانون مشهد

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم کانون مشهد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم کانون کارگران بازنشسته شهرستان مشهد

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


نکات مهم در رابطه با بیمه تکمیل درمان

نکات مهم در رابطه با بیمه تکمیل درمان

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


تسهیلات طرح ربیع بانک رفاه

سود تسهیلات در طرح ربیع برمی گردد اگر خوش حساب باشید

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

اطلاعیه بیمه تکمیل درمان

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


خلاصه تعهدات بیمه تکمیل درمان سال 96-97

خلاصه تعهدات بیمه تکمیل درمان سال 96-97

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


خلاصه تعهدات بیمه تکمیل درمان سال 96-97

خلاصه تعهدات بیمه تکمیل درمان سال 96-97

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


برگزاری المپیاد ورزشی

برگزاری المپیاد ورزشی

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


اظهارات آقای دلقندی درباره مشکلات بازنشستگان

اظهارات آقای دلقندی رئیس کانون بازنشستگان سبزوار راجع به مشکلات بازنشستگان

تاریخ ثبت اطلاعیه:شنبه 16 اردیبهشت 1396


Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad