اطلاعیه ها و اخبار

اصلاح زمان پرداخت مستمری بازنشستگان

زمان پرداخت مستمری بازنشستگانی که در سال گذشته تغییر نکرده بود ، اصلاح می شود:

پنجشنبه 16 اردیبهشت 1395
Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad