جهت استفاده از خدمات غیر حضوری با کلیک روی گزینه ذیل به سامانه خدمات الکترونیک
کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی به آدرس http://www.ekanon.ir متصل خواهید شدسامانه خدمات الکترونیک کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعیدر صورت بروز هر گونه ایراد فنی در مرحله ثبت نام با خدمات پشتیبانی کانون مشهد تماس حاصل فرمایید.

Copyright 2015. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.mashhad